Springer (1869, 1872)

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 25. dubna 1869 povýšil 30. července 1869 císař František Josef I. Maxe Springera narozeného roku 1807 v Ansbachu, bankéře ve Vídni, kam přesídlil z Paříže roku 1840 a kde roku 1860 obdržel měšťanské právo, ředitele Anglo-rakouské banky, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném stříbrná, do středu hledící orlice s červeným jazykem. 2. ve zlatě modré šikmé břevno se třemi zlatými hvězdami za sebou. 3. ve zlatě modré šikmé břevno se třemi zlatými včelami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená stříbrná křídla s červeným šikmým břevnem, na horním se zlatou včelou, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená zlatá křídla s modrým kosmým břevnem, na předním zlatá kosmo položená hvězda, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: IN PFLICHT UND TREU.

Nejvyšším rozhodnutím z 13. dubna 1872 a listinou z 27. července téhož roku byl Max rytíř von Springer povýšem do stavu svobodných pánů a byl mu polepšen erb:

Polcený štít. Vpravo je v červeném do středu hledící stříbrná orlice s červeným jazykem. Vlevo jsou ve zlatě dvě modrá šikmá břevna, na horním tři zlaté hvězdy za sebou, na spodním tři zlaté včely za sebou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená červená křídla, přikrývadla červeno – stříbrná; II. na kamenném bloku čáp přirozených barev držící v pravé noze kámen, přikrývadla červeno – stříbrná, modro – zlatá; III. dvě složená zlatá křídla, na předním modré šikmé břevno se třemi zlatými včelami. Štítonoši jsou dva stříbrní koně na zlaté arabesce, na níž je zavěšena stříbrná páska s červenou devizou IN FIDE ET OFFICIO.

Max svobodný pán von Springer  zemřel ve Vídni 13. dubna 1885. S Amalií rozenou Todesco (1820-1899) měl tři syny. Alfred (*Vídeň, 9. září 1843, +Vídeň, 13. XI. 1904) a Hermann (*Vídeň, 1846, +Paříž, 9. února 1895) zemřeli neženatí. Nejstarší syn Gustav (*Vídeň 30. září 1842, +tamtéž, 12. dubna 1920) se roku 1871 oženil s dcerou Maximiliana barona de Koenigswarter, Helène (*Paříž, 8. srpna 1845, +tamtéž, květen 1886). Měl s ní však jen jedinou dceru Marii-Cècile (*Paříž, 23. V. 1886, +Paříž, Hotel Ritz, 9. prosince 1978), která se roku 1905 provdala za pařížského bankéře Eugèna Charlese Joachima Foulda (*Ville d’Avray 14. srpna 1876, +Šanghaj, 1929), na něhož byl roku 1908 přenesen titul svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com