Škoda/Skoda

Škodové jsou původně etnicky českou rodinou pocházející z Plzně. V kosmopolitním prostředí evropských velkoprůmyslníků a díky sňatkům potomků Františka Škody s dívkami z německojazyčných rodin přijali Škodové ve druhé polovině 19. století jednoznačně velkorakouskou identitu a své původní jméno začali úžívat v podobě "Skoda".

Prvním šlechticem rodu se stal MUDr. František Škoda (1801-1888), syn Josefa Škody, zámečnického mistra a majitele domu v Plzni. Později se stal známým lékařem a byl jmenován místodržitelský a zemský lékařský rada českého místodržitelství, kterému císař František Josef I. udělil kabinetním listem ze dne 26. října 1866 za zásluhy, jež získal v Prusko-rakouské válce, Řád železné koruny III. třídy. Na jeho základě pak byl Franz (František) 11. dubna 1867 povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř/Ritter von a získal také erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře je modré břevno se zlatou obroučkou zdobenou drahokamy. 2. a 3. v modrém pět zlatých hvězd (2,1,2). 4. ve stříbře svisle postavená dřevěná Aeskulapova hůl ovinutá pětkrát zatočeným přirozeně zeleným hadem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pět per, střídavě tři modrá a dvě zlatá, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě stříbrná rozevřená křídla, mezi nimi Aeskulapova hůl ze štítu, přikrývadla modro - stříbrná.

Vlastnoručním listem z 27. října 1914 František Josef I. povýšil jeho vnuka Karla (1878-1929), čestného doktora technických věd na Vysokém učení technickém v Praze a německé vysoké technické škole Františka Josefa v Brně, doktor-inženýra honoris causa na Královské vysoké technické škole ve Stuttgartu, generálního ředitele Škodových závodů a. s., prezidenta Spojených strojíren a. s. v Praze na Smíchově, viceprezidenta Uherské kanónky a. s. v Győru, za zásluhy v oboru válečné techniky do stavu svobodných pánů, . Listinou danou ve Vídni 4. března 1915 polepšil Karlu svobodnému pánu von Skoda erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je dělený, nahoře ve zlatě je vyvýšená černá orlice mezi dvěma lvy, pravým černým, levým červeným. Dole v černém je stříbrná volná městská zeď postavená do čtverce, uprostřed má věžovou bránu, po obou stranách rohovou věž. Všechny věže jsou stříbrné, mají cimbuří a na něm nesou vížku s oknem a modrou jehlanovou střechou, věžová brána má nad bránou ještě jedno okno a v bráně polospuštěnou zlatou mříž. Hlavní štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty a přikrývadla zůstaly nezměněny. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce.

Roku 1916 koupil Karl Skoda od Jeronýma hraběte Colloredo-Mannsfelda západočeské panství Žinkovy, které rodu patřilo až do roku 1945. Rod po meči vymřel roku 1945 jeho syny Emilem (1908-1945) a Karlem (1910-1945). Poslední členkou rodiny byla jeho dcera Hedvika (1912-1985).

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com