Six

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. dubna 1880 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 1. července 1880 Aloise Sixe narozeného roku 1823 v Olomouci, plukovníka v aktivním stavu důstojníka zeměbrany pro justiční službu v evidenci dolnorakouského praporu zeměbraneckých střelců č. 1 a přednostu justičního oddělení na ministerstvu zeměbrany, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je červené břevno se zlatým okrajem a se třemi zlatými hvězdami za sebou. Nahoře břevno provází do středu obrácená obrněná pravá paže se zlatými okraji plátů. Dole je břevno provázeno volným stříbrným hradem s cimbuřím prolomeným bránou provázenou po každé straně vícero střílnami, z cimbuří vynikají tři věže s cimbuřím a střílnami, z nichž prostřední je vyšší. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. paže ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. červeno – zlatě šachované křídlo, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine stříbrná páska s modrou devizou RECTA VIA.

Alois rytiř von Six zemřel roku 1891 bezdětek. Jeho vdova Maria rozená Nowotny požádala 22. února 1905 o přenesení rytířského stavu, jména a erbu na svého synovce Augusta Krale, konsula v Monastiru a syna své sestry Augusty Nowotny, vdovy po broumovském továrníku a statkáři Albinu Kralovi, avšak žádosti nebylo vyhověno.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com