Sigmund von Ilanor

Listinou danou v Schönbrunnu 14. listopadu 1866 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Károlye Sigmunda narozeného roku 1810 v Schäßburgu v Sedmihradsku (dnes Sighișoara, Rumunsko), internistu, chirurga a profesora na Vídeňské univerzitě, spolu se synem Károlyem a dcerami Márií, Vilmou, Etelkou a Ilónou vzešlými z manželství s Paulinou Meissner, udělil mu predikát ilanori (de/von Ilanor) a erb:

Pod zlatou hlavou s paží v červeném rukávu držící svazek tří přirozených červených růží, v modrém pluje po mořské hladině přirozená loď o dvou stěžních, napjatých plachtách a třech  červeno – stříbrně dělených wimpelech, jedním na každém stěžni a třetím na stožáru nad kormidlem; za lodí vyniká z levého okraje štítu předhůří. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je paže z hlavy štítu. Po štítem se vine  modrá páska se zlatou devizou: PER SPINAS AD ROSAS.

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. května 1870 císař povýšil listinou danou ve Vídni 7. září 1870 Carla Sigmunda von Ilanor do rakouského rytířského stavu a polepšil mu erb.

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná; II. původní klenot, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou PER SPINAS AD ROSAS.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 929-932 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com