Sedlar de Svojić

Listinou danou ve Vídni 5. února 1898 povýšil císař František Josef I. Miklóse Sedlara, podplukovníka 79. pěšího pluku, spolu s dcerou Aurorou vzešlou z prvního manželství s Zsófií Klicska a syny Lipótem Miklósem, Miksou Tivadarem a Károlyem Frigyesem vzešlými z druhého manželství s Leopoldinou Lierg, za čtyřicet dva let služby v armádě s účastí na taženích roku 1866 a 1878, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát svojići (de/von Svojić) a erb:

V modrém štítě je červeno – stříbrně ve dvou řadách šachované břevno provázené nahoře šikmo položeným handžárem překříženým šavlí, dole skalnatým trojvrším provázeným vpravo nahoře stříbrným půlměsícem obráceným rohy dovnitř, vlevo nahoře stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 408-412 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com