Scitovszky de Nagykér

Listinou danou ve Vídni 19. listopadu 1835 povýšil císař Ferdinand I. Joanna Scitovszkého, doktora svobodných umění a theologie, biskupa rožňavského a opata v Nagykapornaku, jeho vlastní bratry (společný otec Martinus)  Josepha, gömörského vicearciděkana, faráře v Jolsvě (dnes Jelšava), ředitele základní školy a okresního školního inspektora, Antonia, fiskála na panstvích rožňavského biskupství, a Martina a Petra, syny po jejich zemřelém bratru Paulovi splozené se Susannou Veber, do uherského šlechtického stavu, udělil jim statek Nagykér (dnes Veľký Kér), predikát de Nagykér a erb:

Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo v červeném ze dvou spojených rozevřených andělských křídel vyniká stříbrný latinský kříž převýšený třemi zlatými hvězdami v hlavě pole (1,2). Vlevo v modrém stojí na skále stříbrná holubice držící v zobáku zelený olistěný stonek s červenou růží. Dole ve stříbře je oko boží prozřetelnosti obklopené zlatými paprsky, pod ním hořící lidské srdce purpurové barvy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi holubice ze štítu převýšená zlatou hvězdou.

Királyi Könyvek, 66. kötet,  321-324 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com