Schwartz de Megyes

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. září 1901 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Miklóse Schwartze, advokáta v Šoproni. Listinou danou v Budapešti 27. února 1902 jemu spolu se syny Miklósem, Jenőem, Victorem, Kálmánem, Alfrédem, Conradem a Antalem a dcerami Marií a Annou vzešlými z manželství s Márií Bayer, udělil predikát megyesi (de/von Megyes) a erb:

V červeném štítě vyrůstá na zeleném trojvrší stylizovaný zlatý strom se sedmi srdčitými listy, z nichž dva směřují dolů, na jehož kmeni je přirozená včela a po každé straně jedna stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zelený pahorek, na němž stojí vzlétající černá orlice s červeným jazykem držící v pravém pařátu dýku se zlatým jilcem a záštitou a stříbrný psací brk.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 903; 71. kötet, 68, 119 – 121 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com