Schwaiger von Monte vento

Karl Schwaiger se narodil roku 1820 v Krnově. Po absolvování vojenské akademie ve Wiener Neustadt narukoval roku 1838 jako fendrych k 1. pěšímu pluku, u něhož se ještě téhož roku stal podporučíkem a účastnil se tažení v letech 1848 a 1849, přičemž byl roku 1846 povýšen na nadporučíka a roku 1849 na hejtmana. Roku 1854 byl v hodnosti majora převelen k 50. pěšímu pluku. Během Krymské války sloužil v hlavním stanu jako vedoucí trénu a pak jako místní major v Jasagu v Moldavsku. Roku 1859 se podílel na tažení do Itálie, kde si vysloužil pochvalu, roku 1862 byl povýšen na podplukovníka a roku 1863 na plukovníka a bylo mu svěřeno velení jeho pluku. Za války s Itálií roku 1866 se 24. června vyznamenal v bitvě u Custozy, v níž však u Pasqualis hrdinsky padl. 18. července 1866 jej císař František Josef I. posmrtně odměnil rytířským křížem Leopoldova řádu s válečnou dekorací. Na základě řádu pak listinou danou ve Vídni 10. července 1867 jeho vdovu Karoline rozenou Wagner a jejich děti Carolinu (*1851), Richarda (*1853), Carla (*1854) a Josepha (*1858) povýšil do rytířského stavu, udělil jim predikát Ritter Schwaiger von Monte vento a erb:

Ve zlatém štítě je černé břevno ze třemi zlatými hvězdami provázené nahoře obrněnou paží se zlatě okovanými okraji plátů držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou a dole černým koněm s červenou uzdou pádícím po zeleném, doprava stoupajícím trávníku. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní opačně, mezi nimi vyniká obrněná paže se zlatě okovanými okraji plátů svisle držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou; II. rostoucí kůň ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou AUDI ET TACE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com