Scholz ze Schollenbachu

Johann Georg Scholz (v latinských textech označovaný též jako Scultetus nebo Scultetius) pocházel z hornolužického města Ostritz. V Praze studoval od roku 1644 filozofickou fakultu, kde v květnu 1646 získal hodnost bakaláře a v srpnu 1647 magistra. Roku 1648 je zmiňován jako student práv. Po švédském vpádu na Malou Stranu a obnovení studentské legie v létě téhož roku byl jmenován svobodníkem oddílu desátníka Fromholda, vyznamenal se zejména při obraně novomětských hradeb proti útokům vojsk generála Wittenberga, později hájil Karlovské hradby a nakonec bojoval u Koňské brány. Za své zásluhy byl dne 27. února 1651 povýšen do šlechtického stavu s predikátem ze Schollenbachu (von Schollenbach) a byl mu udělen erb:

V červeném štítě vyrůstá za hradební zdí stříbrný korunovaný dvojocasý lev držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, v levé černo-zlatě polcený štít se stříbrno-červeně polceným křížem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva dělené rohy, pravý černo-zlatě, levý stříbrno-červeně, mezi kterými se vidí hořící granát.

Jeho potomci žili pravděpodobně ve Slezsku, kde se roku 1805 připomíná jako královský kurát, arciděkan a kanovník v Lehnici Christian Scholz, jenž v květnu téhož roku potvrdil šlechtický původ Melichara Witticha von Streitfeld, potomka dalšího bojovníka z pražské studentské legie roku 1648.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com