Schöffmann

Císařovna Marie Terezie povýšila listinou danou ve Vídni 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Ignatia Schöffmanna spolu se syny Fanciskem Xaveriem a Ignatiem a dcerou Margarethou vzešlými z manželství s Rosalií Hilleprand, a udělil mu erb:

V modrém štítě stojí na zelené půdě stříbrný mramorový sloup zbrocený červenými slzami završený stříbrnou lilií, jejž mezi sebou drží dva zlatí lvi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je čáp přirozených barev držící v zobáku hada.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 258-260 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com