Schnapper (1865)

Schnapperové patří mezi velmi rozvětvené židovské rodiny, jejichž několik větví bylo během druhé poloviny 19. století povýšeno do šlechtického stavu. Jako první známý člen rodiny se roku 1530 připomíná Slom (Salomon) Geldhäuser, syn Meiera řečeného Tlustého von Winnek zum Spiegel, příslušník židovské komunity ve  Frankfurtu nad Mohanem. Okolo roku 1700 členové této rodiny, obývající zde domy U Lampy (Zur Leuchte) a U žluté růže (Zur gelben Rose), přijali jméno Schnapper užívané dodnes.
 
Pozdější šlechtické linie pochází z větve Geldhauser řečené Schnapper. Jejím předkem byl směnárník Wolf Amschel Schnapper (zemř. 1727), jinak řečený U Lampy (Zur Leuchte), respektive jeho čtvrtý syn Salomon Wolf (zemř. 1769). Jeho syn Wolf Salomon (1728-1811) je přímým předkem jak pozdějších Schnapperů, tak baronů Rothschildů. Byl směnárníkem a působil jako dvorní faktor Sasko-Meiningenského vévodství, díky čemuž získal nemalý majetek.
 
Roku 1752 se oženil s Bellou Gansovou, se kterou měl celkem osm dětí. Dcera Gütle (1753–1849) se roku 1770 provdala za bankéře Mayera Amschela Rothschilda (1744-1812), zakladatele bankovního domu Rothschild. Věnem od svého otce dostala 2400 zlatých, nemalý kapitál, který umožnil jejímu manželovi rozvinout velkorysejší podnikatelskou činnost. Nejpozději od této doby byly rodiny Schnapperů a Rothschildů v úzkém kontaktu a při podnikání velmi často spolupracovaly.
 
Gütlin bratr Mayer Wolf (1757-1821) byl zámožným obchodníkem, ale vzestup rodiny je spojen až s jeho syny. Od Antona (1790-1870), bankéře  a velkoobchodníka, pochází rytířská linie nobilitovaná roku 1880 v osobě jeho syna Maximiliana (1823-1900). Druhorozený Salomon Mayer (1786-1859) byl směnárníkem. Roku 1821 se oženil s Henriette Wormsovou (1803-1879), původem z velmi vlivné frankfurtské rodiny, také úzce spřízněné s Rothschildy. Druhorozený Moritz (1824-1890) byl roku 1879 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem Schnapper z Wimsbachu.
 
Nejstarší Salomonův syn Mayer Arthur (1822-1886) se narodil ještě ve Frankfurtu, kde získal zkušenosti prací v obchodním podniku. Roku 1841 se usadil ve Vídni, kde ještě v témže roce založil obchodní dům „M. Schnapper“. Jako podnikatel měl mimořádný úspěch, který byl především důsledkem jeho obchodního ducha a skvělé informovanosti. Například na vídeňské burze využíval informačního náskoku, který získával díky rychlým kurýrům, jež mu přinášeli kurzovní lístek z prestižní frankfurtské burzy. Roku 1848 požádal o rakouské státní občanství, které mu bylo uděleno o dva roky později. Spolu s bratrem převzal roku 1851 vídeňský směnárenský obchod Franze Schaupa, který tehdy stál na pokraji úpadku, a zasloužil se o jeho nový rozkvět. Schnapperovo renomé skvělého obchodníka vedlo k tomu, že jej František Josef pověřil správou císařských financí. Roku 1863 se stal také radou dolnorakouské Eskomptní společnosti. Kromě toho byl členem a mecenášem řady dobročinných organizací. Byl spoluzakladatelem Wiener Effekten Societät, která jej později je jmenovala svým prezidentem. Po skončení války s Dánskem roku 1864 založil nadaci pro invalidy z této války, jejíž správu převedl na říšské ministerstvo války.
 
Za tyto zásluhy byl Mayeru Arthuru Schnapperovi kabinetním listem z 10. srpna 1865 udělen řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě požádal c. k. státní ministerstvo o měsíc později o povýšení do rakouského rytířské stavu. Listinou ze 30. září 1865 získal predikát rytíř Schnapper (Ritter von Schnapper) a zvolený erb:
 
Modro-zlatě čtvrcený štít, přes který je položeno modré šikmé břevno se třemi zlatými včelami. V prvním poli je zlatá do středu hledící orlice s červeným jazykem a černou literou F na hrudi, druhé a třetí pole je prázdné a ve čtvrtém se vidí zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě stojí dvě korunované přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na obou jsou otevřená křídla – na pravé modro-zlatě a zlato-modře dělená, na levé zlato-modře a modro-zlatě dělená, mezi kterými je na pravé přílbě zlatá hvězda, na levé pak tři zlaté rostoucí obilné klasy. Pod štítem je modrá páska se zlatým heslem Mit Gott.
Mayer Arthur rytíř Schnapper byl ženatý s Emilií Dormizerovou (1824-1896) z pražské velkoprůmyslnické rodiny, se kterou měl zřejmě tři děti. Emilie se podobně jako její manžel angažovala v humanitární oblasti a stála v čele židovského dětského zaopatřovacího ústavu a ženského spolku. Na Moravě koupil Mayer Arthur zemskodeskový statek Tavíkovice, který po jeho smrti zdědila manželka. Rod vymřel roku 1939.
 
 
Jäger-Sunstenau, Hanns, Die geadelten Judenfamilien in vormärzlichen Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1950.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com