Schmidt de Kisbér

Listinou danou ve Vídni 24. května 1895 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu za 40 let služby v armádě penzionovaného podmaršálka Józsefa Schmidta (*7. března 1835, +28. května 1897) spolu se synem Felixem Ferenczem Józsefem a dcerou Francziskou Xavérií Annou Márií vzešlými z manželství s Francziskou Xavérií Prager, udělil mu predikát kisbéri (de/von Kisbér) a erb:

V modrém štítě je zlatá špice se zeleným trojvrším, na němž stojí červená věž s dvojím cimbuřím prolomená bránou a střílnami, špice je provázená vpravo zlatou hvězdou, vlevo zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlatá křídla.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 634, 675-679 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com