Schlagetter de Sáponya

Listinou danou ve Vídni 2. května 1902 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Gyulu Schlagettera, penzionovaného předsedu sirotčí stolice Báčsko-bodrožského komitátu, spolu se synem Leem vzešlým z manželství s Ernesztinou Paukovits, udělil mu predikát sáponyai (de/von Sáponya) a erb:

Ve stříbrném štítě je modré šikmé břevno se zlatým, červeně převázaným liktorským svazkem se stříbrnou sekerou provázené nahoře červenou hvězdou, dole třemi přirozenými včelami (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 81, 90-92 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com