Schiessl von Perstorff

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. února 1874 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 15. ledna 1876 Franze Josepha Schiessla narozeného roku 1844 ve Vídni, honorárního legačního sekretáře na rakousko-uherském vyslanectví v St. Petersburgu, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter Schiessl von Perstorff a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném rostoucí stříbrný kůň se zlatou hřívou a kopyty. Dole pětkrát kosmo děleno zlatě a černě. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená pětkrát zlatě a černě kosmo dělená křídla, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou SEMPER IDEM.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. prosince 1909 císař František Josef I. povýšil Franze Josepha rytíře Schiessela von Perstorf do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 3. ledna 1910 mu polepšil erb: P

olepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. března 1910 císař povolil Franzi Josephu svobodnému pánu Schiesslovi von Perstorff, aby své šlechtictví, erb a predikát přenesl na své synovce Ferdinanda narozeného roku 1872 v Klatovech, nadporučíka dragounského pluku č. 6, a Franze narozeného roku 1878 v Brně, konceptního praktikanta při Ústřední statistické komisi, bratry Schrammy s tím, aby se psali svobodný pán/Freiherr Schramm-Schiessl von Perstorff a užívali strýcův erb. Listina byla vydána ve Vídni 9. dubna 1910.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com