Schapringer de Csepreg

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 29. března 1886 Joachima Schapringera, velkoobchodníka v Pécsi, spolu se syny Zsigmondem, Jakabem, Mórem, Alajosem, Gusztávem a Richárdem a dcerami Eugenií a Adele vzešlými z manželství s Matildou Leitner, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát csepregi (de/von Csepreg) a erb:

V modrém štítě pluje po přirozené vodě člun s veslovým kormidlem a vzdutou plachtou na stěžni, vše zlaté, na jehož vrcholu vlaje červeno – stříbrno – zelený prapor. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté s šikmo položenou modrou kotvou, levé modré s kosmo položenou zlatou Merkurovou holí. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou constanter et sincere.

23. února 1911 bylo Sándoru Schapringerovi de Csepreg povoleno změnit si příjmení na Csepregy. Společně s Joachimem Schapringerem byl se stejným predikátem nobilitován též Adolf Engel, velkoobchodbník v Pécsi, ale tomu nebyl vydán diplom s udělením znaku.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 645 oldal; 69. kötet, 5-8 oldal; 72. kötet, 259 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com