Schaffer

Karl Schaffer (1831-1904) se narodil 16. října 1831 v Sežaně (něm. Sesana) Sesaně v Gorici (dnes Slovinsko). 16. října 1849 je odveden jako námořní kadet a 1. ledna 1850 je přidělen na korvetu Veloce (později Diana). 1. dubna 1852 se stává fregatním praporčíkem, 1 dubna 1855 fendrychem řadové lodě, 1. října 1857 je povýšen na fregatního poručíka a 1. října 1857 se stává poručíkem řadové lodě. 30. dubna přechází jako poručík řadové lodě do služeb mexického císaře Maxmiliána. Po návratu do Rakouska byl 22. května 1868 povýšen na korvetního kapitána, 29. října 1870 na fregatního kapitána a 1. května 1880 se stal kapitánem řadové lodě. 24. března je jmenován přednostou II. odboru námořní sekce na říšském ministerstvu války. 1. května 1884 dosahuje hodnosti kontradmirála, 13. ledna 1885 je jmenován velitelem Námořní akademie a 25. srpna 1886 velitelem vojenského přístavu v Pule. 1. listopadu 1887 odchází na odpočinek. Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. června 1875 za zásluhy prokázané, když velel korvetě Helgoland na její cestě po světových mořích a kolem Afriky (3. listopadu 1873 až 1. května 1875) jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 18. července 1887 do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb, který odkazoval na jeho kariéru námořního důstojníka i službu v Mexiku:

Štít je čtvrcený niťovým křížem. 1. v černém čelně sedící zlatá mužské postava se zkříženými pažemi a nohama představující mexický idol. 2. v modrém je hnědý kouřící vulkán, který je pod kuželovitou špicí ovinut stříbrným oblakem vynikajícím z niťového kříže. 3. v modrém čtyři za sebou postupně šikmo stoupající skalnaté hory. 4. v černém dvojramenná kotva třikrát ovinutá lanem, vše zlaté. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. zlatá rozkřídlená orlice držící v zobáku a v pařátech stříbrného svíjejícího se hada, přikrývadla černo – zlatá; II. na zlatém stěžni stříbrná vzdutá plachta pod červeno – stříbrně děleným wimpelem, přikrývadla modro - stříbrná.

Žádost, aby měl v erbu slovinsky psané heslo NAPRED (KUPŘEDU) nebyla ministrem vnitra povolena.

V Mexiku se Karl Schaffer oženil s Concepdión Bringas, s níž měl syny Maxe (*Chapultepec, 7. srpna 1866), Carla (*Sežana, 9. listopadu 1868) a Josepha (*13. července 1872 – 5. dubna 1874). Karl rytíř von Schaffer zemřel 4. června 1904.

 

Michal FIALA – Jan Županič

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com