Schaeffer von der Mulde

Joseph Schaeffer (též Schäffer) patřil mezi důstojníky, kteří se do nejvyššího hodností nedostali na základě svého původu, ale díky obětavosti a statečnosti během válek s Osmanskou říší a revoluční, následně napoleonskou Francií. Do bojů se zapojil již krátce po vstupu do armády roku 1787. Následně balkánské bojiště zaměnil za západní frontu. V roce 1793 se účastnil bojů v Alsasku, roku 1797 bitvy u Stockachu a v řadách rakousko-ruské armády pod velením maršála Suvorova srážky u švýcarského Stegu, kde se (tehdy jako nadporučík) vyznamenal. V bitvách u Aspern a Wagramu roku 1809 bojoval již jako plukovník, kde se opět osobně vyznamenal. 27. dubna 1813 byl povýšen na generálmajora, a když se 12. srpna téhož roku Rakousko postavilo na stranu protinapoleonské koalice, bylo mu svěřeno velení nad brigádou složenou z pěších pluků č. 15 a 57 a baterií osmi děl. Následně se účastnil srážky u Penigu a „bitvy národů“ u Lipska v říjnu 1813 a následně bitvy u Montereau v únoru 1814.

Roku 1818, po 31 letech služby, požádal generálmajor Schaeffer císaře o povýšení do šlechtického stavu s čestným titulem šlechtic a predikátem von der Mulda, podle řeky Muldy v Sasku, kde se vyznamenal během posledního tažení proti Napoleonovi. Protože ale stejný přídomek nedlouho předtím získal při povýšení do stavu svobodných pánů hejtman pěšího pluku Arcivévoda Karel a rytíř Vojenského řádu Marie Terezie Johann Franz Caspar Horn, byla jeho podoba upravena na Mulde. Na čestný titul následně rezignoval, neboť nechtěl platit zvláštní taxu ve výši 100 zlatých konvenční měny.

Listinou danou ve Vídni 4. prosince 1818 jej císař František I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von der Mulde a erb:

Černo-modře dělený štít. Nahoře je na zeleném trávníku stříbrný kohout (s červenou zbrojí, jazykem, hřebínkem a lalokem), dole je rozbořený kamenný most (přes řeku mezi zelenými břehy). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo–stříbrnými a modro–stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, stříbrné a modré.

Krátce nato, 16. března 1819, Joseph Schäffer von der Mulde zemřel.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com