Salomon z Hohenweebu

Původně židovská rodina Salomonů patřila mezi významné podnikatele ze severočeské obce Kateřinky u Liberce. Tok řeky Černé Nisy zde využívalo celkem 25 průmyslových podniků a mezi nimi také textilní továrna Josefa Ignáce Salomona. Prvním členem rodiny, který zde investoval své peníze, byl otec pozdějšího šlechtice Josef J. Salomon (zemř. 1887), který roku 1843 koupil od Ferdinanda Seidela přádelnu mykané příze a o dva roky později založil textilní továrnu, jež nesla jeho jméno. Tu sice roku 1883 rodina prodala, ale to již vlastnila jiný výnosný podnik - přádelnu česané příze, kterou Josef J. koupil roku 1871 Salomon od Konrada Blaschka.
 
Dědicem Josefa J. Salomona byl jeho syn Josef (*1858). Ten také rekonstruoval rodinný podnik po povodni roku 1891 a požáru, který jej zpustošil o deset let později. Přestože poškození byla vážná, Josef Salomon nerezignoval, továrnu rekonstruoval a vybavil ji nejmodernějšími stroji. Firma se stala privilegovaným c.k. dvorním dodavatelem a mezi její klienty patřily nejvlivnější rody monarchie. Před první světovou válkou jeho podnik zaměstnával na 500 osob a své výrobky dodával do řady evropských států, Turecka, zemí amerického kontinentu a Japonska.
 
V Kateřinkách nechal Josef J. Salomon nechal vystavět kostel sv. Marie zvaný „U Obrázku“. Významně se také angažoval v humanitární oblasti. M.j. vybudoval pro své zaměstnance lázně a pro hasičský spolek hasičskou zbrojnici. Císař František Josef I. jej proto při příležitosti svých osmdesátých narozenin nejvyšším rozhodnutím z 5. srpna 1910 povýšil do šlechtického stavu bez taxy. Krátce nato, v říjnu 1910, požádal Salomon o zhotovení šlechtického diplomu. Kromě čestného titulu šlechtic požádal o predikát Hoheneck, Hohenwald nebo Hohenfried. Protože ale navrhovaný erb nesplňoval požadavky kladené na znaky udílené v Rakousku a predikáty byly již zadány, předložil nový návrh erbu i přídomku (Hohenwill, Hohenbach nebo Waldbach). Zatímco erb byl šlechtickým odborem c. k. ministerstva vnitra schválen, všechny predikáty byly již zadané. Teprve třetí žádost byla úspěšná. Listinou z 5. prosince 1910 získal Josef Salomon predikát Salomon šlechtic z Hohenweebu (Salomon Edler von Hohenweeb) a erb:
 
Stříbrný štít s modrým hrotem, ve kterém se vidí pelikán sedící v hnízdě a krmící tři mláďata – vše stříbrné. Hrot je v provázen včelou přirozené barvy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená křídla, každé se stříbrnou hvězdou, a mezi nimi stříbrná lilie. Pod štítem je stříbrná páska s modrým heslem Rast ich – rost ich.
 
Potomci Josefa Salomona žili na Liberecku až do konce druhé světové války.
 
 
Kateřinky. Krátce z historie, [online]. c. Kateřinky, [cit. 12. 1. 2010]. Dostupné z: http://www.katerinky.cz/?q=node/1.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com