Sági de Szorkola

Listinou danou ve Vídni 1. února 1884 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Gyulu Spitze, obyvatele Budapešti a generálního inspektora Severovýchodní dráhy, spolu se syny Lajosem Károlyem Imrem a Gyulou Antalem a dcerou Melani Berthou Magdolnou vzešlými z manželství s Magdolnou Vida a synem Eleméren Istvánem a dcerou Magdolnou Gizellou vzešlými z manželství s Gizellou Wotrasik, změnil mu příjmení na Sági, udělil predikát szorkolai (de/von Szorkola) a erb:

Ve stříbrném štítě je červené břevno se dvěma liliemi, nad ním je ve stříbře červené kosmé břevno se třemi stříbrnými hvězdami, pod ním cválající černý oř s červenými kopyty a hřívou chrlící z nozder oheň. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí oř ze štítu. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou FORTISSIMUS CLYPEUS DOMINUS.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 544 – 548 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com