Muhr de Limanowa

Othmár Muhr, plukovník 9. husarského pluku, padl 11. prosince 1914 „hrdinnou smrtí na čele své jednotky“ v bitvě u Limanowy. Protože nepřetržitě odsloužil více jak třicet let v armádě, povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. března 1915 jeho vdovu a legitimní potomstvo do uherského šlechtického stavu a udělil jim predikát limanowai (de/von Limanowa). Vdova Olga rozené von Simon požádala několik dní poté o udělení diplomu, jehož vydání urgovala ještě 1. května 1918. 10. května 1918 byl návrh erbu označen jako přijatelný:

Čtvrený štít. 1. a 4. v modrém obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. v červeném roste na zeleném pahorku opadaná bezlistá bříza přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu. K vydáni listiny však už nedošlo.

Király könyvek 73 kötet, 151 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com