Moskovitz de Zemplén

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Řeznu 29. června 1867 Móra Moskovitze, lékaře v Pešti, spolu se synem Gézou vzešlým z manželství s Amálií Boskovitz, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát zempléni (de/von Zemplén) a erb:

V modrém štítě je zlatý ondřejský kříž, na jehož kosmém rameni je hnědá Aeskulapova hůl ovinutá zeleným hadem podložená na šikmém rameni zelenou palmovou raolestí, kříž je nahoře provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – modře dělená křídla, mezi nimi zlatý klas. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SUBJICE TE RATIONI.

Listinou danou ve Vídni 3. dubna 1887 povýšil František Josef I. do uherského šlechtického stavu Lajose Moskovicze, generálního ředitele Uhersko-francouzské pojišťovací společnosti (Magyar-Francia Biztosító Társaság) spolu se syny Ottóu, Gyulou, Bódogem a Frigyesem a dcerami Ágoskou a Fanny vzešlými z manželství s Cecilií Galtzer, udělil mu stejný predikát a erb, který se lišil jen v textu devizy: IN LABORE EST NOBILITAS.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 1-3, 69. kötet, 13, 106-109 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com