Moric z Morenberku

Moricové byli kosmopolitní rodinou s vojenskou tradicí. Hans Peter Moricz, původem z Cussana v severoitalském vévodství Montferrat sloužil jako poručík ve vojsku markýze Spinoly. Jeho manželkou byla Anna narozená v lucemburském Durbay. Jeho syn Jan Pavel od roku 1626 sloužil ve španělské armádě, nejprve dva roky jako pěší arkebuzír a pak dva roky jako pikenýr. Roku 1630 přešel do císařských služeb, v několika kyrysnických plucích byl postupně furýrem, desátníkem, adjutantem a fendrychem, v letech 1636–47 poručíkem a později šest let rytmistrem a pět let plukovním ubytovatelem. Roku 1648 se vyznamenal při obraně Prahy, za což mu 13. dubna 1649 byla platnost jeho šlechtického stavu (o předchozí nobilitaci ale není nic známo) rozšířena na Svatou říši římskou a získal predikát z Morenbergu (von Morenberg) spolu s povolením, aby se on a jeho potomci psali podle svých sídel a byl mu polepšen erb:  
 
Červený, stříbrnou špicí s modrou hlavou dělený štít. Ve špici stojí na zeleném trojvrší mouřenín s červenou páskou kolem hlavy a sukýnkou ze stříbrných a červených per. Přes pravé rameno má na červeno-bílém pásu zavěšený toulec se šípy s červeným opeřením a v rukou drží napjatý luk se šípem. V obou horních červených polích se vidí hořící granát. Klenotem na korunované turnajské přílbě s červeno-stříbrnými přikrývadly je trup mouřenína ze štítu (bez rukou ale s hlavou) mezi červeno-stříbrně a stříbrno-červeně dělenými křídly.
 
Jeho synem byl Pavel František Moryc, měšťan Starého Města pražského, povýšený dne 19. října 1685 do českého rytířského stavu s potvrzením predikátu z Morenbergku. Snad ze stejného rodu pocházeli František Albrecht a Pavel Morizové z Morenbergu, kteří roku 1670 získali statek Voděrady na Kouřimsku. František byl jeho vlastníkem ještě v první třetině 18. století.
 
Županič, Jan – Fiala, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.
Mašek, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díl I. Praha: Argo 2008.
 
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com