Morawitz (1913)

Rod Morawitzů (původně též Marowitz, Morwitz) pochází z moravské Třeště. V soupisu familiantských rodin zdejší židovské obce z roku 1787 sice jejich jméno chybí, v nejstarší matrice židovské obce města Třešť z let 1785-1852 však rodina Simona Marowitze (zemř. 1850) uvedena je.

Starší šlechtická linie pochází od třetího Simonova syna Salomona (1794-1865), jehož potomci byli postupně povýšeni do šlechtického stavu s predikáty šlechtic Morawitz, Morawitz šlechtic Umpergu a Morawitz šlechtic z Cadia.

Mladší šlechtickou větev založil nejstarší Simonův syn Abraham (1785-1854), obchodník v Třešti. Jeho vnuk Karl Morawitz (1846-1914), komtura Řádu Františka Josefa s hvězdou a rytíře Řádu železné koruny III. třídy, bankéř a později prezident Anglo-rakouské banky (Anglo-österreichische Bank), byl nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. listopadu 1913, do rytířského stavu s predikátem rytíř Morawitz/Ritter von Morawitz. Karl von Morawitz však zemřel ještě před vydáním diplomu 12. ledna 1914. Proto se příjemkyní listiny stala jeho vdova Margaretha rozená von Frank a její děti Leonie provdaná za Franze rytíře Seemanna von Treuenwald, Alice, Thekla a Edgar, praporčík dragounského pluku č. 11. Listinou datovanou 25. února 1914 byl vdově, jejímu synovi, jenž nabyl rovněž predikátu Ritter von, a oběma neprovdaným sestrám udělen erb:

Ve štítě je zlato - červeně ve dvou řadách šachované břevno. Nahoře v černém je kosmo položená turecká šavle se zlatým jilcem a záštitou šikmo přeložená zlatým psacím perem. Dole v modrém pluje po moři přirozené barvy zlatý trojstěžník s napnutými bílými plachtami provázený vpravo nahoře zlatou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla dělená zlato – černě, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou GRADAUS!.


Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com