Mirillovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Maxima Mirillovicse, hraničáře a bývalého praporečníka ve Földváru (dnes Bačko Gradište v Srbsku), spolu se synem Alexiem a dcerou Magdalenou vzešlými z manželství se Szimlanou Jovanovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě jsou dvě zkřížená modrá kopí, přes ně jde červené břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modře oděná paže šikmo držící žerď s červeným dvojcípým praporem.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 118 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com