Millinovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Nessu Millinovicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Zentě, spolu se syny Joannem a Theodorem a dvěma dcerami jménem Helena vzešlými z manželství s Milinkou Adamovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je kosmo položený vlnitě splývající stříbrný dvojcípý praporec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 114-116 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com