Milivoin

Listinou danou v Prešpurku 12. března 1791 povýšil císař Leopold II. Georgia Milivoina, pravoslavného (griechisch-orienthalisch) faráře v Pešti, spolu se synem Joannem vzešlým z manželství s Marthou Nenadovics, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít s modrým kosmým břevnem se třemi zlatými hvězdami vedle sebe. 1. a 4. stříbro. 2. a 3. v zeleném stojí na travnaté půdě jeřáb přirozených barev držící v pravém pařátu křemen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi spočívá stříbrně oděná paže držící šavli.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 817-820 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com