Mihályi de Rétalap

Listinou danou v Bánffyhunyadu 25. září 1895 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ignácze Mihályie, statkáře v komáromském komitátu, spolu se syny Istvánem, Kálmánem, Andrásem, Lászlóem a Lajosem a dcerami Márií a Elvirou vzešlými z manželstrví s Aloizií Lozert, udělil mu predikát rétalapi a erb:

Pod zlatou hlavou s pěti červenými hvězdami je v modrém stříbrný hřebec rostoucí ze zeleného trojvrší provázený v horních rozích dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící sedm zlatých obilných klasů.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 694, 695 oldal; 70. kötet, 68-72 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com