Medinger

Zakladatelem tohoto mladého šlechtického rodu byl Johann Medinger (1846-1908), velkoprůmyslník a spolumajitel pivovaru Bachofen und Medinger v Nussdorfu u Vídně. Za své zásluhy o rozvoj hospodářství byl vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa a podobně jako řada dalších podnikatelů byl také on povýšen do šlechtického stavu. Titul získal nejvyšším rozhodnutím z 10. února 1903 a listinou z 10. května 1903 získal čestný titul šlechtic/Edler von a erb, který byl narážkou na jeho německý původ, tak odkazoval na profesi pivovarníka a průmyslníka:
 
Červený štít rozdělený zlatou špicí, ve které se vidí černé ozubené kolo. V  horních polích je po jedné zlaté, kolmo postavené zlaté větvi se dvěma suky. Z vnější strany pravé větve vyrůstá větvička ořešáku s pěti listy a dvěma ořechy na vnitřní straně - vše zlaté. Z vnější strany levé větve vyrůstá větvička dubu se třemi listy a dvěma proti sobě rostoucími žaludy - vše zlaté. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý kůň se zlatou hřívou a kopyty a červeným jazykem.
 
Roku 1902 koupil jeho syn Wilhelm (1878-1934) od baronů Oppenheimerů zámek a panství Malá Skála u Turnova. Wilhelm šlechtic Medinger byl doktorem filozofie a zemědělským inženýrem. Velkostatek se zámkem mu nesloužili jen k reprezentace a zvýšení rodové prestiže, jak tomu u řady velkoprůmyslníků bylo, ale představoval fungující hospodářský celek, na kterém jeho majitel praktikoval moderní poznatky v oblasti zemědělství. Po zániku monarchie roku 1918 se Medinger stal poslancem československého parlamentu a později byl zvolen senátorem. Patřil mezi mluvčí národnostních menšin, zejména sudetských Němců, a publikoval řadu politických a ekonomických úvah, z nichž k nejznámnějším patří Die Krise des Parlamentarismus a Grossgrundbesitz Fideikommiss und Agrarreform, ve kterých polemizoval se správností poválečného vývoje. Zemřel roku 1934 a pohřben byl na maloskalském Lesním hřbitově. Po něm velkostatek a zámek zdědil jeho syn Wilhelm (*1907), který se na Malé Skále také narodil. Wilhelm mladší Medinger byl také posledním šlechtickým vlastníkem zdejšího zámku. Roku 1945 mu byl spolu se vším ostatním majetkem vyvlastněn na základě Benešových dekretů.
 
 
Županič, Jan. František Zachariáš Römisch – podnikatel, velkostatkář, šlechtic. Z Českého ráje a podkrkonoší. Supplementum 13: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji, Semily – Turnov 2009. s. 61-68.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com