Medianszky

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Lazara Medianszkého, hraničáře a bývalého praporečníka v Zsablye (dnes Žabalj, Srbsko) a Goszpodincze (dnes Gospodinci, Srbsko), spolu se syny Joannem a Savou a dcerami Annou a Elisabethou vzešlými z manželství s Jovankou Markovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku stříbrný lev držící v předních tlapách žerď se zlatým dvojcípým praporem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klentoem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  110-111 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com