Max

Gabriel Max (*Praha, 23. srpna 1840, +Mnichov, 24. listopadu 1915) pocházel ze slavné umělecké rodiny a byl vnukem sochaře a řezbáře Josefa Františka Maxe. Této profesi se věnoval i jeho otec Josef (1804-1855), který ale předčasně zemřel, a strýc Emanuel (1810-1901), roku 1875 povýšen na rytíře Maxe z Wachsteinu. Oba patřili k české sochařské špičce a jejich dílem je například pomník maršála Radeckého, původně umístěný na Malostranském náměstí v Praze.

Gabriel žil od 60. let v Mnichově, kde se roku 1879 na akademii stal profesorem historické malby a později také čestným členem zdejší Královské akademie výtvarných umění. Dne 30. října 1900 mu bavorský princ-regent Luitpold udělil rytířský kříž Řádu Bavorské koruny, se kterým bylo spojeno povýšení do osobního (nedědičného) rytířského stavu. 17. listopadu Max požádal o imatrikulaci do šlechtické matriky v rytířské třídě. Souhlas prince regenta přišel 27. listopadu a 2. prosince 1900 byla imatrikulace provedena. Spolu s predikátem rytíř/Ritter von mu byl také udělen erb:

V modrém štítě je na zlatém hnízdě stříbrný pelikán se třemi mláďaty. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com