Martinez

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 28. února 1857 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 25. listopadu 1858 Augusta Martineze narozeného roku 1794 v Machově v Čechách, c. k. dvorního radu a policejního ředitele v Miláně, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve stříbře pět včel přirozených barev ve dvou řadách šikmo vedle sebe (2,3). dole je v červeném hlava stříbrného ohaře se zlatým obojkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou na obou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými. Pod štítem se vine červená páska se stříbrnou devizou IN ROBORE ET FIDE.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. srpna 1864 povýšil císař František Josef I. nyní už penzionovaného sekčního šéfa na ministerstvu policie Augusta rytíře von Martinez do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 3. prosince 1864 mu udělil predikát Freiherr von a polepšil mu erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů a dvou zlatých gryfů na bronzové arabesce jako štítonošů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com