Malý z Tulechova

Jan Vojtěch Malý z Tulechova pocházel z erbovní měšťanské rodiny z Domažlic. Roku 1648 se nacházel v pražských městech a aktivně se účastnil jejich obrany proti Švédům. Později vstoupil do královských služeb a roku 1652 se stal registrátorem desk zemských. Dne 7. února 1658 jej císař Leopold I. povýšil do českého vladyckého stavu a potvrdil přijetí jeho předků k predikátu Petra Codicilla z Tulechova (1533–1589), rektora Karlovy univerzity a jeho erbu:

V modrém štítě polovina přeťatého jelena přirozené barvy s červeným parožím o 12 výsadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajová přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu s roztaženými křídly, pravé je děleno modro-zlatě, levé zlato-modře.

Potomek Jana Vojtěcha Malého z Tulechova, Ignác (*okolo 1713), vystudoval arcibiskupský seminář. Po jeho absolvování (1733) působil jako kaplan ve Staré Boleslavi a později byl farářem v Petrovicích u Prahy.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com