Illits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Gabriela Illitse, hraničáře a bývalého praporečníka ve Földváru (dnes Bačko Gradište v Srbsku), do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno a na něm červená palice s železnými trny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže oděná v červeném rukávu držící doleva vlající červený praporec.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  118-120 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com