Hüvös de Botfa

Císař Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 17. ledna 1897 Józsefa Hüvöse člena municipálního výboru sídelního města Budapešti, spolu se syny Cornélem, Ivánem, Lászlóem a Robertem a dcerou Francziskou vzešlými z manželství s Márií Heller, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát botfai (de/von Botfa) a erb:

Pod červenou hlavou se zlatou lilií provázenou po každé straně dvěma zlatými hvězdami v jedné řadě je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé váhy (železné). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 4, 171-175 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com