Hubner ze Streittenfeldu

O předcích pozdějšího rytíře Lorentze Hubnera (†1653) není nic známo. Víme jen, že kolem roku 1634 vstoupil do císařské armády. Během osmnácti let služby postoupil z nejnižších hodností až na podplukovníka. Jako kapitán-poručík se vyznamenal se v bitvě u Wittstocku (1636), kde byl raněn. V bojích u Saské Kamenice (1639) byl pod ním zastřelen kůň a u Svídnice (1641) utrpěl další zranění. Od roku 1642 byl důstojníkem jezdeckého Hanavského pluku. V jeho řadách se účastnil bitvy u Lipska, kde opět přišel o koně, ale bojoval dále a mimořádně se vyznamenal. Ukořistěné prapory a válečný materiál pak v Čechách osobně předal arcivévodovi Leopoldu Vilémovi. V bitvě u Jankova roku 1645 byl již majorem a později bojoval ve Slezsku a u Chebu. Roku 1648, jako podplukovník, hájil Prahu obleženou švédskými vojsky, kde se mimořádně osvědčil při obraně Horské brány. Za tyto zásluhy byl 10. ledna 1652 povýšen do starého rytířského stavu Království českého s predikátem ze Streittenfeldu (von Streittenfeldt) a byl mu polepšen erb, který neznámo kdy získal snad některého z palatinů:

Zlato-modře čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli se vidí polovičný korunovaný černý orel. Ve druhém a třetím poli je zlatý, korunovaný, do středu obrácený lev. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé, s černo-zlatými přikrývadly, je zlatý lev ze druhého a třetího pole štítu, na levé, s přikrývadly modro-zlatými, pak dvě modrá křídla se stříbrným břevnem.

Ještě před nobilitací zakoupil Lorentz Hubner statek Chotiměř u Horšovského Týna, který po jeho smrti zdědila vdova a syn.

MAŠEK, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé Hory do současnosti, díl I. Praha: Argo 2008
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com