Horváth (1793)

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 9. září 1793 Franciska Xaveria Horvátha, notáře Jász-kunského okresu, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je do středu obrácený zlatý lev držící v pravé přední tlapě šavli, v levé jaský válečný roh. 2. a 3. stříbrno - modře šikmo děleno se zvráceným zlatým rohem hojnosti, z něhož vypadává obilí, ovoce a květy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 57. kötet, 298-302 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com