Herz z Rodenau, Herz (1891)

Císař František Josef I. povýšil 17. ledna 1864 na základě řádu Železné koruny uděleného nejvyšším listem ze dne 1. ledna 1864 JUDr. Johanna Jakoba Dominika Herze narozeného roku 1809 v Lembergu v Haliči, vládního radu a generálního sekretáře privilegované haličské dráhy Karla Ludvíka, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Herz von Rodenau a erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno se třemi zlatými liliemi za sebou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. zlatý orel s červenými jazyky; II. rostoucí zlatý jednorožec s červeným jazykem. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou VIRTUTE ET INGENIO.

Johann Jakob Dominik rytíř Herz von Rodenau zemřel roku 1873 bezdětek. Syn jeho bratra Leona JUDr. Leo Herz (1843-1911), ministerský rada na ministerstvu zemědělství získal řád Železné koruny III. třídy nejvyšším rozhodnutím z 5. června 1876. V žádosti o povýšení do rytířského stavu podané na Ministerstvu vnitra 22. října 1891 žádal o udělení strýcova erbu. 27. října 1891 mu bylo vyhověno, obdržel predikát Ritter von Herz a stejný erb jako měl jeho strýc.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 330-332.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com