Herz z Hertenriedu

Císař František Josef I. povýšil ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. dubna 1887 Julia Herze narozeného roku 1825 v Bayreuthu, technického radu rakouského Úvěrního ústavu pro obchod a řemesla, rytíře řádu Železné koruny III. třídy uděleného 12. května 1872, do rytířského stavu. Listinou ze dne 24. května 1887 mu udělil predikát Ritter Herz von Hertenried a erb:

V modrém štítě stříbrný kvádrovaný most o třech obloucích, ze kterého vyrůstá zlatý kůň s červeně okřídlenými spěnkami dštící z nozder oheň. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě modrá složená křídla, mezi nimi zlaté železniční kolo, přikrývadla modro – stříbrná.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 333-336.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com