Herczer

Listinou danou v Prešpurku 18. listopadu 1790 povýšil císař Leopold II. Franciska Herczera, představeného poštovního úřadu ve Varaždíně, spolu s jeho syny Josephem a Franciskem Xaveriem vzešlými z manželství s Carolinou Gesner, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Ve zlatém štítě vyniká černý orel s červenými jazyky z modré špice se zlatou korunou nesoucí červené srdce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 78-82 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com