Harrenreich

Alois Harrenreich se narodil 8. června 1844 ve Vídni. 14. května 1861 nastoupil vojenskou službu u praporu polních myslivců č. 8 jako myslivec a od 4. srpna téhož roku jakožto kadet a působil tam až do konce dubna 1863, následujícího dne přestoupil ke kavalerii. U dragounského pluku č. 1 dosáhl hodnosti poručíka (24. dubna 1864) a nadporučíka (1. července 1866). Za Prusko-rakouské války se účastnil bojů u Sychrova, Podolí, Jičína, Hradce Králové a Znojma. Od 1. dubna 1871 do 23. listopadu sloužil jako osobní adjutant polního podmaršálka Josepha svobodného pána Philippoviche von Philippsberg coby nadpočetný u 13 dragounského pluku. Na rytmistra byl povýšen 1. května 1877, pak sloužil u dragounských pluků č. 12 (1884-1887) a 4 (od. 1. května 1887 jako major). Od 1. května 1890 až do konce listopadu téhož roku byl jako podplukovník u dragounského pluku č. 11. 1. prosince 1890 byl poslán na dovolenou s čekacím platem a k 1. lednu 1893 byl poslán na odpočinek. Císař František Josef I. jej nejvyšším rozhodnutím z 19. července 1907 povýšil do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 5. listopadu 1907 udělil Aloisi von Harrenreich erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí modrá orlice s červeným jazykem, dole jsou v modrém dvě zlaté hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní opačně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com