Hanl von Kirchtreu (1872)

C. k. spojená dvorská kancelář povolila Karlu Borromaeu Hanlovi, biskupu královéhradeckému, užívat znak:

Polcený štít. Vpravo děleno, nahoře v modrém je symbol sv. Ducha v podobě stříbrné holubice s červeným okem a zbrojí hledící do středu obklopené zlatými paprsky. Dole v červeném vyniká ze spodního okraje štítu zlatá biskupská berla. Vlevo je ve stříbře kosmo položený latinský kříž zkřížený se šikmo položenou kotvou, obojí přirozené, přes ně je položeno červené hořící srdce. Štít je ve zlaté kartuši, za ní je zlatý procesní kříž provázený vpravo stříbrnou, zlatě lemovanou mitrou zdobenou drahokamy, vlevo zlatou berlou. Vše převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

U příležitosti čtyřicátého výročí konsekrace jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. května 1872 povýšil do stavu svobodných pýánů. Listinou danou ve Vídni 9. června 1872 mu udělil predikát Freiherr Hanl von Kirchtreu a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě stojí na zeleném trávníku kostel z přirozeného zdiva s červenými střechami, se dvěma postranními věžemi, dvěma postranními kaplemi a třemi okny vedle sebe. 2. v modrém je kosmo položený dřevěný latinský kříž zkřížený s železnou kotvou, přes zkřížení je položeno hořící červené srdce. 3. v červeném je svisle postavená biskupská berla provázená po stranách čtyřmi stříbrnými X (2,2). 4. ve zlatě na zelené půdě ohlížející se přirozený černý kohout. Na štítě spočívá koruna svobodných pýánl a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je kohout ze štítu.

Po povýšení biskup požádal o přenesení baronátu na svého synovce Carla Hanla, okresního hejtmana v Prachaticích. Žádosti bylo vyhověno jen částečně, protože synovec sice nobilitován byl, ale získal pouze prosté šlechtictví.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com