Hanák von Martinow

Heinrich Hanák se narodil 11. dubna 1867 v Rokycanech, ale domovsky příslušný byl do Tištína na Moravě. Do armády nastoupil 4. května 1884 k 1. praporu polních myslivců v nejnižší hodnosti. Titulárním četařem se stává 18. srpna 1884, titulárním nadmyslivcem 21. prosince 1884. Kadetem je od 1. září 1885. 6. prosince 1885 postupuje na kadeta podmyslivce, 16. února 1886 na kadeta nadmyslivce a 1. března 1886 na kadeta zástupce důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1888 a nadporučíka 1. listopadu 1892. Od 1. září 1894 učí na pěší kadetní škole v Terstu, k 1. mysliveckému praporu se vrací 1. září 1898. K 1. květnu 1900 je přeřazen k praporu pěších myslivců č. 31 spolu s povýšením na kapitána. V této hodnosti je 1. října 1910 přeložen k praporu polních myslivců č. 6. 1. listopadu 1911 je v hodnosti majora převelen k pěšímu pluku č. 1. Od 17. května 1912 je přidělen k 1. sborovému velitelství, od 14. srpna 1914 je zařazen do válečné služby s určením mimo pluk. 1. října 1914 je povýšen na podplukovníka a jmenován velitelem 5. praporu polních myslivců. Od 1. července 1916 působí jako plukovník a velitel pěšího pluku č. 90. S 19. pěší divizí se po vypuknutí Velké války účastní bojů v Karpatech a pak bojů na Dněstru u Martynówa Starého a následných střetů s nepřítelem. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. července 1916 jej císař František Josef I. za třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 9. února 1917 mu císař Karel I. udělil titul Edler, predikát von Martinow a erb:

V zeleném štítě je stříbrné vlnité břevno svisle přeložené zlatým šípem s červeným opeřením. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zelená křídla, každé se stříbrným břevnem se zelenou lilií, mezi nimi šíp ze štítu. Pod štítem se vine stříbrná páska se zelenou devizou DEM FREUNDE SCHUTZ, DEM FEINDE TRUTZ.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com