Hahn, Altmann-Hahn de Csacza, Marschall-Hahn

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. června 1881 povýšil císař František Josef I. Samuela Hahna narozeného roku 1837 v Uherském Ostrohu, vládního radu a generálního ředitele privilegované rakouské Zemské banky, rytíře řádu Františka Josefa, držitele zlatého Záslužného kříže s korunou, rytíře císařských ruských řádů Sv. Anny a Sv. Stanislava, obou III. tř., rytíře královského italského řádu Sv. Mořice a Lazara, řádu Italské koruny, královského hannoverského řádu Arnošta Augusta, komandéra královského řeckého řádu Spasitele, rytíře královského řádu Rumunské hvězdy a držitele ottomanského řádu Medjidie III. tř., do rytířského stavu. Diplomem z 31. srpna 1881 mu udělil predikát rytíř/Ritter von Hahn a erb:

Polcený štít s modrou hlavou, ve které je stříbrné okřídlené železniční kolo. Vpravo stříbrno - červeně šachováno ve čtyřech sloupcích a osmi řadách. Vlevo v červeném je stříbrná hvězda provázená třemi stříbrnými růžemi (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný kůň s červeně okřídlenými spěnkami a s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná; II. stříbrná napjatá plachta na svisle postaveném stěžni, z něhož vlají dva wimpely, modrý a pod ním červený, přikrývadla modro - stříbrná.

Protože jediný syn Samuela Hahna Karl (1868-1898) zemřel již roku 1898, požádal císaře o přenesení šlechtictví na své zetě, Zsigmonda Altmanna, manžela dcery Margarethy (Margit) a Karla Marschalla, manžela dcery Klary. Altmann však mezitím zemřel, a tak se přenesení týkalo jeho synů Andráse Andora a Károlye Ernőho. Ti byli 11. dubna 1907 byli povýšeni do uherského šlechtického stavu s tím, že připojili ke svému jménu dědovo (Altmann-Hahn) a byl jim udělen predikát csczai (de/von Csacza). O přenesení titulu a erbu na Karla Marschalla bylo rozhodnuto rovněž 11. dubna 1907. Příslušný diplom, který upravoval jméno a predikát na rytíř/Ritter von Marschall-Hahn byl vydán s datem 23. dubna 1907.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com