Hager de Sashalom

Listinou danou ve Vídni 11. dubna 1898 povýšil císař František Josef I. Istvána Hagera, podplukovníka na penzi, spolu se syny Rikárdem a Ottóu vzešlými z manželství s Augusztinou Ptacznik, za třicetiletou službu v armádě s účastí v boji roku 1866 proti Prusům, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát sashalomi (de/von Sashalom) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě přirozený jetelový čtyřlístek. Dole v červeném je šikmo položená šavle překřížená mečem, obojí má zlatý jilec a záštitu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s  červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – červěně, zadní opačně.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 401-405 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com