Haber z Linsbergu

Salomon Haber (1768-1839), původem z židovské rodiny ze slezské Vratislavi, byl jako dvorní bankéř bádenského velkovévody Ludvíka 2. června 1829 povýšen do bádenského šlechtického stavu. Jeho syn Ludwig (1804-1892), továrník a majitel panství Linsberg a Neustift am Alpenwalde v Dolních Rakousích, byl nejvyšším rozhodnutím z 24. října 1869 císařem Františkem Josefem I. povýšen do stavu svobodných pánů. Diplomem z 30. listopadu 1869 pak získal predikát svobodný pán Haber z Linsbergu (Freiherr Haber von Linsberg) a erb:

Dělený štít s modrým srdečním štítkem, ve kterém je devět vějířovitě postavených zlatých „ovesných“ klasů. Nahoře zlato – černě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Dole polceno, vpravo v červeném zlatý korunovaný lev s červeným jazykem, vlevo ve stříbře dvě otevřená černá křídla. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý orel s červenými jazyky, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi zlatá hvězda, přikrývadla modro – zlatá; III. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou vpravo zlatý lev s červeným jazykem, vlevo černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí stojící na zlaté arabesce, na níž je zavěšena modrá páska se zlatou devizou LABORE ET FAVORE.

Jeho mladší bratr Samuel (1813-1892), bankéř v Paříži, získal rakouský stav svobodných pánů v roce 1872.

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com