Haas von Haagenfels

Johann Haas se narodil 24. března 1864 v Haagu v Dolních Rakousích, ale domovsky příslušný byl do Waldolbersdorfu ve Slezsku (dnes Lesní Albrechtice). Do armády byl odveden roku 1881, od roku 1882 je kadetem u pěšího pluku č. 59. Roku 1885 je povýšen na poručíka a přidělen k pěšímu pluku č. 84, 1889 je povýšen na nadpručíka a 1886 na hejtmana. 1905 je připuštěn ke zkoušce na majora generálního štábu. 1909 je jako major převelen k pěšímu pluku č. 74, 1910 je jmenován velitelem praporu polních myslivců č. 21, roku 1913 povýšen na podplukovníka. Za obzvláštní výkon šlužby a vynikající statečnost při bojích v Srbsku je vyznamenán Řádem Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. Roku 1915 se stává velitelem pěšího pluku č. 42. 27. ledna 1915 je pověřen velením 74. pěšího pluku a do 25. února 1915 působí jako brigadýr a skupinový velitel v Karpatech. 27. února 1915 mu bylo svěřeno velení 57. pěší brigády, s níž se až do 15. dubna téhož roku účastnil bojů u Woly Michowé a v Beskydech. 5. května 1915 je povýšen na plukovníka, jmenován velitelem 74. praporu a vyznamenán rytířským křížem Leopoldova řádu s válečnou dekorací. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. března 1916 jej císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 29. března 1916 mu udělil predikát von Haagenfels a erb:

Pod červenou hlavou se třemi stříbrnými hvězdami oddělenou zlatým zúženým břevnem je na zeleném trávníku kráčející zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní červeno – stříbrně.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. července 1918 na základě rytířského kříže Řádu Marie Terezie (udělen na 184. promoci 17. srpna 1918) jej císař Karel I. povýšil do stavu svobodných pánů. Diplomem z 12. září 1918 Johannu svobodnému pánu Haasovi von Haagenfels polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn, pouze trávník je popisován jako zelená pata. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé stříbrno červeně. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com