Gyurisics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Joanna Gyurisicse, hraničáře a bývalého poručíka v Martonosi, spolu s dcerou Angelií Elisabethou vzešlou z manželství se Sivanou Marcsitics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném čtítě vynikají z okrajů štítu proti sobě dvě paže držící šavli, pravá je oděná ve zlatém rukávu a šavle má zlatý jilec a záštitu, levá je nahá a šavle má stříbrný jilec a záštitu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava Turka nabodená na šípu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 117 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com