Guzmann von Laszki-Murovane

Maximilian (dle křestního listu Max Maria Karl) Guzmann se narodil 19. listopadu 1869 ve Vídni inženýru-asistentovi Johannu Guzmannovi a Karolině Marii rozené Stieböck, domovsky příslušný byl do Bielitz ve Slezsku. Do armády byl odveden 9. prosince 1886 k divisionu těžkého dělostřelectva č. 12 v nejnižší hodnosti, ale už 16. prosince je povýšen na desátníka. Od 18. srpna 1888 se stává kadetem a po absolvování všech kadetských hodností je k 1. lednu 1890 povýšen na poručíka. V této hodnosti odchází k dělostřeleckému divisionu č. 11, v jehož řadách je 1. ledna 1894 povýšen na nadporučíka. Hejtmanem se stává 1. května 1903 spolu s převelením k diviznímu dělostřeleckému pluku č. 16. 1. listopadu 1905 přechází k 6. dělostřeleckému pluku, 16. srpna 1908 k jízdnímu dělostřeleckému divisionu č. 6 a 1. listopadu 1912 ke 4. divisionu jízdního dělostřelectva. Na majora je povýšen 1. května 1914 spolu s převelením k pluku polních houfnic č. 4, u nějž je 1. října 1915 mimořádně povýšen na podplukovníka. Plukovníkem se stává 1. května 1918 spolu s převzetím postu velitele polního dělostřeleckého pluku č. 127. Po vypuknutí velké války se zpočátku účastní bojů na srbské frontě, ale záhy je přesunut do Haliče proti Rusku. Prodělal dvě bitvy u Lembergu, od 11. října 1914 do března 1916 se účastnil bojů u Chyrówa v lokalitě Laszki Murowane. Za své zásluhy byl, krom běžných vojenských vyznamenání a medailí, obdařen Řádem Železné koruny III. třídy od císaře Františka Josefa a Leopoldovým řádem s válečnou dekorací a s meči od Karla I. 9. února 1918 žádá o povýšení do šlechtického stavu na základě více jak třicetileté služby s účastí v boji. Místo tří predikátů, které se předkládaly při žádosti o nobilitaci, žádal pouze o jeden – von Laszki-Murowane – s prohlášením, že se zříká predikátu v případě, že nebude moci nosit tento. Současně požádal i o udělení erbu:

Štít dělený cimbuřovým řezem o pěti stínkách. Nahoře je v zeleném rostoucí stříbrný kůň provázený v každém horním rohu stříbrnou lilií. Dole v červeném jsou dva zúžené stříbrné kůly přeložené dvěma zkříženými zlatými falkonetami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední červené se zvráceným rovnoramenným trojúhelníkem, jímž je prostrčeno stříbrné kružidlo, vše stříbrné, zadní zelené, mezi nimi vyniká obrněné předloktí držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

Císař Karel I. jeho žádosti vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. srpna 1918, ale k vydání diplomu již nedošlo.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com