Graff de Pancsova

Listinou danou ve Vídni 28. února 1881 povýšil císař František Josef I. Vilmose Armina Graffa, lékárníka v Pancsově (dnes Pančevo, Srbsko) spolu se syny Lajosem (*Pancsova, 2. ledna 1851, +Štýrský Hradec, 6. února 1924, rektor Karlo-Františkovy univetzity ve Štárském Hradci), Bertalanem a Jánosem Pálem Vilmosem a dcerami Karolinou, Márií a Paulinou vzešlými z manželství s Erzsébet Zoldy de Zold, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát pancsovai (de/von Pancsova) a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je zlatá rostoucí orlice s červeným jazykem. Dole v zeleném jsou dvě stříbrné řeky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatá orlice držící v zobáku zeleného hada.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 314-317 oldal.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com