Goldschmidt z Libanky

Rod Goldschmidtů pochází od Abrahama Jehudy, který později přijal jméno Josef Goldschmidt. Před rokem 1809 se oženil s Barbarou Oppenheimerovou (zřejmě 1787-1860) z Prešpurku, se kterou měl zřejmě deset dětí. Nejznámějším z nich byl prvorozený Salomon Johann Nepomuk (1809-1855), klenotník, který usadil ve Vídni a roku 1838 se zde oženil s Emilii Mirale Pollakovou. V manželství se narodilo deset dětí. Salomon Johann byl od roku 1845 nájemcem královských uherských opálových dolů v Dubníku na dnešním Slovensku, které dovedl k nebývalé prosperitě.
 
Firmu po jeho smrti vedla manželka a následně syn Ludwig Goldschmidt (1846-1911). Ten se 1868 oženil s Emmou Rothschildovou (1848-1878) z londýnské větve této slavné rodiny. V manželství se mu narodil syn Beni Jean (*1869), který se později stal makléřem a obchodníkem s jihoafrickými diamanty, a dcera Stella (*1871). Za své zásluhy prokázané v souvislosti se světovou výstavou ve Vídni roku 1873 byl 8. prosice 1873 vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy. Na jeho základě požádal o nobilitaci. Diplomem ze 17. března 1874 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Goldschmidt z Libanky (Ritter Goldschmidt von Libanka) a byl mu udělen erb:
 
V modrém štítě ze stříbrné skály, v jejíž patě je černé ustí vydřevené štoly, rostoucí horník v černém hornickém šatu se zlatými knoflíky, vzadu s koženou zástěrou, na hlavě s černou čepicí se zkříženými hornickými kladivy a s rozpřaženými pažemi, v pravici držící mlátek, v levici želízko. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné se zkříženým černým želízkem a mlátkem, zadní modré; II. dvě složená křídla, přední modré se třemi stříbrnými hvězdami (1:2), zadní stříbrné. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou PERSEVERANDO.
 
Roku 1878 nájemní smlouva opálových dolů vypršela. Ludwig žil nadále v Británii a následně v Paříži, kde se roku 1885 podruhé oženil s Alphonsií Blanche Mayer (1864-1958), se kterou měl několik dětí. Ludwig (užívající zde  jména Adolph Louis) údajně na konci života propadl hazarnímu hraní karet a zpronevěřil peníze svých obchodních partnerů. Zemřel po roce 1909.
 
 
Semrád, Peter, Opáloví králi. Genealógia banských podnikateľov z Dubníka alebo čo vieme o rodine Goldschmidt von Libanka podieľajúcej sa v rokoch 1845-1880 na ťažbe a svetovej sláve európského drahého opálu, sine loco, 2007.
ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com